Vasos sanguinis


1. ArtèriesImatge al microscopi electrònic on es fa palesa
la diferència estructural entre les venes i les artèries
Condueixen la sang des del cor a tots els òrgans. Per això, la sang arterial està sotmesa a elevada pressió, produïda per la sístole ventricular. Per suportar aquesta pressió les parets de les artèries són gruixudes i lleugerament elàstiques. La pressió que es genera en cada contracció ventricular produeix certa distensió de les parets arterials, que cedeixen un poc, augmenta el volum dels conductes i la sang s'expandeix momentàniament. a causa de la seva elasticitat tendeixen a tornar al seu diàmetre normal col·laborant en el moviment de la sang. Aquesta dilatació-contracció rítmica de les artèries es percep aplicant el dit sobre una artèria superficial que es recolzi sobre l'os i és el que anomenem pols. Aquesta característica de les artèries és de vital importància ja que aconsegueix que un impuls intermitent, el del cor, es converteixi en un flux continu de sang amb dos avantatges: d'una banda és molt més eficaç el sistema d'intercanvi i per altra fa que el cor treballi de forma més descansada ja que no és el mateix impulsar un líquid que està en moviment que haver de vèncer la inèrcia d'un líquid en repòs cada vegada que es produeix una sístole. Quan les artèries es fan rígides (Arteriosclerosi) hi ha risc de tenir un infart de miocardi per sobrecàrrega del cor: aquest no és ajudat per l'expansió passiva de les parets de les artèries.
La pressió o tensió arterial és la pressió hidràulica que exerceix la sang sobre les parets del vas sanguini. El seu valor decreix a mesura que augmenta la distància al cor. en condicions normals (individu assegut amb el colze recolzat en una taula), els valors mitjans a l'artèria humeral (al braç) són: pressió màxima o sistòlica (corresponent a la sístole ventricular) de 12 a 14 cm. de mercuri i mínima o diastòlica (corresponent a la diàstole ventricular) de 7 a 9 cm. de mercuri. La tensió sanguínia és diferent segons l'edat i el sexe; varia també segons estiguem en repòs o realitzant exercici i moltes vegades es veu alterada en funció de l'estat psicològic. (Hipertensió, tensió baixa, tensió descompensada).

Les artèries es ramifiquen en petits gots, els segments finals es diuen arterioles. La musculatura llisa de les parets de les petites artèries i de les arterioles pot contreure (Vasoconstricció) o dilatar-(vasodilatació) per acció del sistema nerviós autònom i per acció hormonal, regulant-se així el flux de sang que arriba als òrgans. Les grans artèries, no tenen capacitat de variar el seu diàmetre, destacant en la seva histologia la gruixuda embolcall de teixit conjuntiu elàstic. El canvi de diàmetre de les arterioles permet redistribuir la sang per diferents parts de l'organisme en funció de les necessitats concretes de cada òrgan en particular i en un moment donat: si fem un exercici físic fort, cal augmentar el flux de sang en els músculs esquelètics i, com la quantitat de sang és limitada, haurem disminuir la quantitat circulant, per exemple en el digestiu, als ronyons o sota la pell. ( tall de digestió)

2. Venes
La major part de la pressió arterial es perd en el procés de filtració a través dels capil·lars; per això la pressió de la sang venosa és menor i les parets de les venes, que es dilaten o s'estrenyen per ajustar el volum de sang que passa per elles, són més primes.

Per compensar la falta de pressió que empenyi la sang, el retorn venós al cor s'aconsegueix per efecte de massatge dels músculs propers a les venes i per la presència de vàlvules semilunars, en forma de cassoletes, que impedeixen el retrocés de la sang que es dirigeix ​​al cor (cal tenir en compte que a la falta de pressió es suma l'efecte de la gravetat en les venes situades més avall que el cor). A més dels mecanismes esmentats cal afegir que en posició bípeda, la normal, la gravetat col·labora en aquells gots situats més dalt del cor. Finalment, el moviment de diàstole aurículo-ventricular crea una succió que també afavoreix el retorn venós.

3. Capil·lars

Constitueixen la xarxa de vasos que connecten arterioles amb vènules. posseeixen parets molt primes, de fet són només endoteli (epiteli monoestratificat), a través de les quals es produeix l'intercanvi de nutrients i productes de rebuig entre el plasma sanguini i els líquids tissulars o l'intercanvi de gasos; entre les cèl·lules hi ha buits pels quals poden entrar i sortir els leucòcits. Hi ha milers de quilòmetres de capil·lars i excepte en certs teixits com el ossi i el cartilaginós es pot assegurar que per les proximitats de cada cèl·lula passa un capil·lar.
Només en els capil·lars es produeixen els intercanvis, mai en artèries o venes.


RECORDA: Dir que les artèries transporten sang oxigenada i que les venes transporten sang pobra en oxigen és un error greu de concepte. Les artèries duen sang des del cor i les venes la duen cap al cor.


4. Anatomia de les venes i artèries

Aquestes són les principals venes i artèries que cal conèixer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada